(B)KADİR

 • : B-16001-19903
 • : Bay
 • : 21
 • : 73 cm
 • : 66 cm
 • : 85 cm
 • : 165 cm
 • : 50 kg
 • : Sarı
 • : Kahve
 • : Kütahya
 • : Reklam
  : Sinema
  : Dizi/Klip Oyuncusu